Osvědčení

Poradenství ADR

Společnostem i jednotlivcům nabízíme ADR poradenství v následujících oblastech.

Hořlavý plyn
Nehořlavé, netoxické plyny
Toxické plyny
Hořlavé kapaliny
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Samozápalné látky

Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
Látky podporující hoření
Organické peroxidy
Toxické látky
Infekční látky
žíravé látky
Ostatní nebezpečné látky a předměty
Jiné nebezpečné látky a předměty, pro kusy s lithiovými bateriemi nebo články