Bezpečnostní poradce ADR

Nabízíme poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí
a s tím související balením, naklákou, plněním nebo vykládkou.

Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání nebo silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s tím související balení, nakládku, plnění nebo vykládku, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Poradenství v oblasti

Hořlavý plyn
Nehořlavé, netoxické plyny
Toxické plyny
Hořlavé kapaliny
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Samozápalné látky

Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
Látky podporující hoření
Organické peroxidy
Toxické látky
Infekční látky
žíravé látky
Ostatní nebezpečné látky a předměty
Jiné nebezpečné látky a předměty, pro kusy s lithiovými bateriemi nebo články