Bezpečnostní poradce ADR

Nabízíme poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí
a s tím související balením, naklákou, plněním nebo vykládkou.

Bezpečnostní poradce

Poradenství v oblasti

Hořlavý plyn
Nehořlavé, netoxické plyny
Toxické plyny
Hořlavé kapaliny
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Samozápalné látky

Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny
Látky podporující hoření
Organické peroxidy
Toxické látky
Infekční látky
žíravé látky
Ostatní nebezpečné látky a předměty
Jiné nebezpečné látky a předměty, pro kusy s lithiovými bateriemi nebo články